El Club Ciclista Plana Lladó és una entitat cicloturista de Mollet de Vallès fundada el 1981. Durant la seva història, el projecte principal de el club ha estat acollir ciclistes aficionats, ex professionals i amants d’aquest esport tan meravellós com és el ciclisme.

Tot va començar el 1980 amb un grup d’amics aficionats a l’ciclisme i propers al barri de Plana Lladó de Mollet de Vallès, amants de sortir els diumenges a practicar aquest esport que reuneix bellesa, emoció, companyonia, i bons moments.

Així que Jose Pereira, Javier Barcena, Jose Escrigas, Gabriel Almeda, Jose Bonilla, Ramon Sánchez, Mario Galian, Anselm Marin i Jose Carmona, van plantejar fundar un club amb la intenció de reunir més amistats.

Llavors es van posar mans a l’obra per poder fer-ho possible i amb l’aprovació de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) ho van aconseguir. Es va crear el logotip de el club amb els colors (negre, taronja i blanc), i es va proposar una quota inicial de 500 pessetes per soci.

En poc temps el club ja comptava amb uns cinquanta socis els quals es solien trobar cada setmana al local social, per així poder fer tertúlies sobre el món de l’ciclisme, comentar les últimes sortides, preparar les properes activitats i molt més.

L’Associació de Veïns Plana Llado organitzava cada any la Setmana Cultural igual que l’Associació de Veïns Estació de França de Mollet de Vallès, on van sol·licitar la col·laboració de el club per a l’esdeveniment esportiu de diumenge d’aquesta setmana. Llavors es va proposar fer una passejada popular amb bicicleta, en un circuit urbà que van participar diversos clubs d’altres localitats cridant Interclubs (diversos clubs units).

A partir de llavors es va convertir en una referència en la setmana cultural. I actualment es fan dos passejos populars, a la Festa Major de Mollet de Vallès i una altra amb la col·laboració de l’supermercat Esclat.

El 1989 es va plantejar convocar una marxa cicloturista, homenatge a Pelegrí Pi Monrós, nascut a Mollet de Vallès. Pelegrí Pi Monrós és un excel·lent ciclista i famós per fer coses per a la gent. La participació va ser molt acollida i va reunir més de cinc-centes persones, convertint-se en un referent de l’esport a la ciutat de Mollet de Vallès.

Des de llavors cada any s’ha continuat aquest ritual ple de companyerisme amb la continuació de el nom original Marxa Pelegrí Pi, tot un honor per al club. Amb la primera col·laboració de Esports Escuin, i després de la marca Ford.

Una dada curiosa d’sobre el nostre maillot. En els inicis el mallot era de color taronja amb franges de color negre i blanc. Quan el club va ser patrocinat per Escuin Esports era de color blanc amb franges de color negre i taronja. En una altra època també patrocinat per Escuin Esports era de color blanc amb franges de color vermell i lila. Quan el club va ser patrocinat per Ford el color passar a ser blau amb franges negres i taronges. Va ser patrocinat també per Bicicletes Andreu i el color passar a ser blanc amb franges negres i taronges. Actualment el mallot és de color negre amb franges de color taronja i blanc.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT

Vicenç Madaula Giménez

info@clubciclistaplanallado.com

VICEPRESIDENT

Albert Lacueva Castells

info@clubciclistaplanallado.com

SECRETARI

Samuel Ororbia Gonzalez

info@clubciclistaplanallado.com

TRESORER

Xavier Cantero Cortes

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Sergio Ororbia Gonzalez

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Ruth Lluís Sanchez

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Manuel Barba Cazorla

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Joan Gabarron Vila

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Geanina Nicoleta Hornea

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Miguel Angel Martinez Giménez

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Oscar Carlos Velasco Paz

info@clubciclistaplanallado.com

VOCAL

Oriol Alemany Millán

info@clubciclistaplanallado.com

Reglament del Club

Article 1r . – El present reglament serà d’aplicació per al Club Ciclista Plana Lladó Mollet, el qual té la seva seu social al casal La República carrer Pineda Fosca 6 08100 Mollet del Vallès Barcelona

Article 2n . – El Club Ciclista Plana Lladó Mollet té com a finalitat el foment i la pràctica del ciclisme , en qualsevol de les seves modalitats. Podran ser socis del mateix qualsevol persona que així ho desitgi, com també deixar de ser-ho en el moment que així ho estimarà , o per acord d’expulsió del club, que adoptés la Junta General basada en els fets concurrents , exposats , aquests , per la Junta directiva o pels dos terços dels associats .

2.1 . – Els emblemes del club només podran ser usats en esdeveniments esportius , sol · licitant per escrit i prèvia autorització de la Junta Directiva .

Article 3r . – El Govern del club serà efectiu a través de la Junta General que és l’òrgan d’expressió de la voluntat dels socis , la gestió i representació recaurà en la Junta Directiva , que estarà composta per:

• President : Direcció del club .
• Vicepresident : Funcions del president en la seva absència .
• Secretari : Gestió i administració del club .
• Tresorer : Caixa i llibres de comptes de la tresoreria i logística .
• Vocal 1r :.
• Vocal 2n :.
• Vocal 3r :.
• Vocal 4t :.
• Vocal 5è :.

Article 4t . – Els càrrecs de la Junta Directiva , tindran una durada segons marca la llei, sense perjudici que puguin ser reelegits .

Article 5è . – Són drets dels socis :
• Prendre part amb veu i vot en les juntes generals .
• Poder ser elegits per a l’exercici de qualsevol dels càrrecs del club .
• Sol · licitar de la Junta Directiva la informació oportuna , havent de ser aquesta per escrit .
• Percebre trofeus , premis i obsequis , si escau , sempre que es reuneixin els requisits que en el seu moment marqui la Junta Directiva .

Article 6è . – Serà necessària Junta General per decidir sobre :
• Modificació del reglament .
• Nomenament de càrrecs .
• Dissolució del club .
• Expulsió de socis .
• Determinació de quotes .
• En tots aquells casos que la Junta Directiva estimi necessari.

Article 7è . – Deures i obligacions dels socis :
• Complir els reglaments .
• Acceptar decisions de la Junta General i de la Junta Directiva .
• Efectuar les aportacions i pagaments de quotes abans del 31 de gener de l’any en curs .
• Acceptar i exercir amb el major zel dels càrrecs socials .
• Assistir als actes socials per als quals fossin convocats .
• L’observança de bona conducta .
Article 8è . – Per al compliment dels seus fins, el club es valdrà dels mitjans següents:
• Quotes de socis .
• Col · laboradors .
• Subvencions oficials .
• Operacions autoritzades per la Junta Directiva .

Article 9 º . – La Junta General Ordinària es reunirà necessàriament dins dels sis mesos següents a la finalització de la temporada ciclista i Extraordinària , quan ho estimi la Junta Directiva o per desig dels dos terços dels associats .

Article 10è . – La Junta Directiva es reunirà, almenys un cop  cada mes .

Article 11è . – Tots els càrrecs que atorgui el club seran totalment gratuïts.

Article 12è . – La Junta Directiva podrà nomenar comissions especials per a casos determinats.

Article 13 º . – La Junta Directiva podrà nomenar els càrrecs necessaris fins que aquests siguin ratificats per la Junta Ordinària o Extraordinària .

NORMATIVA D’ACTIVITATS CICLISTES

Article 14è . – Les sortides oficials cicloturistes seran en diumenges o  dissabtes a l’hora fixada en el calendari anual , els seus recorreguts un cop aprovats en Junta General no podran ser modificats ; només la Junta Directiva tindrà facultat per fer-ho quan hi hagi causes de força major , els canvis si n’hi ha, seran comunicats en el començament de la sortida immediata anterior . Les sortides podran classificar-se en: Tots junts, o familiars

Article 15 º . – Els recorreguts seran o estaran entre 60 i 150 quilòmetres

Article 16è . – Puntuaran les sortides en classificacions

Article 17 º . – Puntuació per cada sortida .

Les marxes que es considerin d’interès per l’entitat puntuaran con si fossin una sortida. ,

Per incentivar la participació en marxes organitzades per clubs veïns i en marxes de Challange  organitzades per altres clubs es donarà ajuda econòmica.

Aquesta ajuda estarà subjecte a la  tresoreria del club o a les aportacions de col · laboradors , que s’aconsegueixin amb aquesta finalitat.

Els participants tindran que portar l’equipació oficial del club per rebre ajuda

Article 18 º . – En la classificació final de temporada es prenguessin com a indicadors en cas d’empat :
• Es tindrà en compte el nombre de sortides realitzades.
• Quilòmetres recorreguts .

Article 19 º . – Quan hi hagi punt de reagrupament , la represa de la sortida serà passats 15 minuts a partir de l’arribada de primer ciclista o el temps ponderat depenent de la distancia entre reagrupaments . Els punts de reagrupament es fixarem en el calendari o be el que cregui necessaris el responsable de la sortida

Article 20 º . – Per tenir opció a trofeu cal realitzar almenys el 60 % de les sortides del calendari , tenir llicència de la Federació Catalana de Ciclisme o UCI , tramitada pel Club Ciclista Plana Lladó Mollet ” . Aquest percentatge podrà ser modificat en gran, quan les circumstàncies així ho aconsellin .

Article 21 º . – Per causa de lesions sofertes en possible accident durant les excursions oficials del club , el ciclista accidentat puntuarà totes les excursions fins a rebre l’alta mèdica .

Article 22 º . – Tindran la puntuació de la sortida que correspongui , tots aquells ciclistes que :
• No acabessin l’excursió per auxili a algun possible accidentat .
• Els que se’ls hagi encomanat alguna missió que els impedeixi assistir .
• Els que participessin en marxes cicloturistes o altres activitats vestint els colors del club , sempre que s’hagi comunicat anticipadament la seva inscripció .
• Els que patissin avaria mecànica ( No es considera avaria les punxades ) .

Article 23 º . – Serà motiu de penalització i redució d’1 a 5 punts els següents supòsits :
• Utilitzar el cotxe d’auxili sense causa justificada .
• Incompliment de les normes de circulació .
• No signar en el control de sortida.
• No acabar la sortida sense causa justificada .

  • No respecte els punts de reagrupament .
    • L’utilitzar peces que no corresponguin a la roba oficial del club (sempre i quant el soci acrediti no disposar d’elles), llevat que per inclemències del temps calgui abrigar .
    • No fer de conductor quan correspon , sense causa justificada ( Avisar amb una setmana d’antelació per intercanviar el lloc ) .

Article 24 º . – A les sortides es respectés sempre el Reglament General de Circulació , circulant per la dreta , i és responsable personalment cadascuna de les sancions que puguin rebre de l’autoritat competent .

El club no es fa responsable dels accidents o incidents en què es pugui veure implicat un soci , per incompliment de les normes o Reglament General de Circulació .

Article 25è . – Si la inclemència del temps oferís dificultats per rodar a l’hora de la sortida, pels presents , es decidirà per majoria , la procedència o no de la seva realització , podent ser anul · lada . En cas d’anul · lació no puntués cap soci del club tot i haver fet una altra marxa en un altre lloc . Si hagués empat decidirà el de major edat. Si se suspèn al llarg del recorregut , puntuaran tots els participants en la sortida i els que haguessin fet alguna marxa en un altre lloc .

Article 26 º . – Qualsevol dubte o discrepància que pogués sorgir durant el transcurs de la sortida , es posarà en coneixement per escrit a la junta , el qual ho presentés a la Junta Directiva en divendres a la tarda on es donarà solució al problema en presència de l’interessat. En cap cas es discutirà en els punts de control , per tal de no danyar la imatge del club , sent això motiu de sanció .

Article 27 º . – El punt de reunió de sortida serà on es determini a principi de temporada , el d’arribada i signatura de control de la finalització de l’excursió serà indicat pel responsable al començament de la mateixa .

Article 28 º . – Tots els ciclistes en activitats oficials , hauran d’anar vestits amb la roba oficial del club.

La roba ( Sempre que hi hagi patrocinador ) tindrà dret tot soci que faci 40 sortides oficials en dos anys o 50 en tres anys . Un cop acumulades les 40 sortides , el nou cicle comencés amb la temporada següent .

Els nous socis tindran dret a roba , previ pagament de la quota soci establerta aquest any.

El preu de la roba serà el mateix per a tots, els socis nous tindran que pagar una fiança de 60,00€ que es retornarà al final de la tercera temporada com a soci sempre que hagi fet el 60% de les sortides. Hauran de tenir llicència federativa gestionada pel club .

Totes les activitats dependran de la situació de tresoreria del club .

Article 29 º . – El responsable i el conductor del cotxe (s’hagues) , hauran d’estar en el punt de reunió quinze minuts abans de l’hora fixada , procurant que la sortida s’efectuï en el moment indicat .

Sempre que hi ha un soci que es trobi de baixa per a la pràctica de la bicicleta i aquesta baixa sigui per accident durant les sortides del club , puntuarà en la classificació . Si s’ofereix a portar el cotxe , no correrà el torn de la llista del cotxe .

Si algun soci sense estar a la circumstancia anterior , li fes el cotxe al qual correspon aquest dia , no puntuarà el soci que condueix el cotxe , si puntuarà el que ho fa en bicicleta , no corrent-li el torn a la llista del cotxe .

El conductor del cotxe ha d’estar en possessió de llicència de conduir .

Article 30 º . – Els majors de 70 anys no estan obligats a fer excursions de més de 60 quilòmetres , sent aplicats els punts de l’excursió , però no així els quilòmetres , que seran d’acord al recorregut que fessin .

Article 31 º . – Tot participant té l’obligació de signar els controls de sortida i arribada per tenir dret a puntuació , excepte en aquelles excepcions que la Junta Directiva autoritzés .

Article 32 º . – Per poder optar a premis , trofeus o qualsevol tipus de beneficis , serà requisit imprescindible estar al corrent de pagament de les quotes del club . No es considera amb dret aquell que el pagament el fes passat el moment .

Article 33 º . – Tots els socis estan obligats a col · laborar i participar en els esdeveniments esportius que el club organitza , només es puntuarà participant d’una manera o altra en aquestes proves :
• Marxa cicloturista Pelegri  Pi
• Passejada de l’Esclat
• L’Esport al carrer

  • Passejada de la Festa Major de Mollet
  • En qualsevol activitat que fomenti la pràctica del ciclisme i aquest organitzada pel club .

Article 34 º . – Tots els casos no previstos en aquest reglament , seran resolts per la Junta Directiva .

Article 35è . – La Junta Directiva es reserva la facultat de derogar , disminuir o ampliar els articles d’aquest Reglament que estimés convenient , sempre que això sigui per millorar l’eficàcia del club , havent de dur-lo a la seva ratificació en la primera Junta General Ordinària o extraordinària amb l’argumentació i justificació procedents .

La junta directiva

Mollet del Vallès, 17 de febrer de 2016

Normativa de les sortides

Per cada sortida el participant pot obtindré 4 punts, distribuïts de la següent manera:

1 punt per puntualitat a la sortida+
1 punt per portar la roba del club
1 punt per l’esmorzar o punt de reunió
1 punt per l’arribada. En cas de participar a una marxa s’obtindran els 4 punts
Les sortides seran d’un grup únic però amb dos rutes de diferent quilometratge, un mes llarg i amb mes dificultat pels mes preparats i l’altre amb menys quilometres i me suau. Coincidint en un punt de reunió o lloc d’esmorzar.

L’hora de la sortida anunciada per cada diumenge (normalment les 8 h.) es quan sortim, es recomana assistir amb antelació per assistir al Briefing i signar el full de sortida.

Tindrem l’oportunitat de fer una posada de punt de la bicicleta abans de la sortida.

Totes les sortides tindran diversos punts de reagrupament, sent una infracció el fet de no complir el reagrupament.

Es aconsellable que el participant que arribi a dalt de una pujada en les primeres posicions, torni enrere al final del grup i ajudar als companys que vagi’m mes justos a pujar, o be esperar a dalt a la resta de companys.

Seria bo que ningun company es quedi sol tant per davant com per darrera.

Excepte en circumstàncies especials mai a un company que vagi malament se li deixarà sol.

En cas d’avaria, per ajudar es quedaran almenys un parell de companys, preferiblement els que millor estiguin físicament i la resta podrà seguir a un ritme menor fins que el avariat s’integri a la disciplina del grup.

En cas d’accident o lesió el participant tindre la totalitat dels punts i també els companys que l’ajudin ha tornar a casa

Tot soci ha de portar com a mínim, una càmera de recanvi, bomba, claus per desmuntar la coberta i les rodes amb la pressió correcta.

Es recomanable portar: tronxacadenes, partxes una segona càmera.

Sempre s’ha de portar algun tipus d’aliment, tant sòlid com líquid.

Es podrà suspendre una o diverses sortides o modificar el recorregut in situ, sempre que hi hagi una causa que ho justifiqui.

Prendrem mesures de seguretat per una major visualització nostra davant de la resta d’usuaris de la carretera, llum del davant i del darrera, elements reflectants, sobretot en dies amb mala visibilitat

És molt importar, i a més, obligatori per al bon funcionament , respectar sempre les normes del club, pertànyer a ell implica el coneixement de les mateixes. Pensarem i actuarem sempre d’una manera col·lectiva i respectarem en tot moment el codi de circulació.